Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг


м. Святогірськ

11.01.2018 року


ОПЕРАТОР: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кабельні телекомунікаційні мережі» (ТОВ «КТМ»), що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України та включена до «Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій» відповідно до Рішення НКРЗІ від 18.10.2012 року № 516 (технічне обслуговування та експлуатація власних телекомунікаційних мереж з наданням телекомунікаційних послуг), в особі його керівника – директора Марченка Олега Леонідовича, який діє на підставі статуту ТОВ «КТМ», відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 (надалі – Правила), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 року № 624, Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням НКРЗІ від 11.08.2011 року № 393, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, керуючись приписами статей 633, 638 – 642 Цивільного кодексу України, публічною офертою пропонує невизначеному колу фізичних осіб укласти цей «Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг» (надалі – Договір) прийняттям такої пропозиції (акцептом) окремою фізичною особою, як споживачем телекомунікаційних послуг (надалі – Абонент), у тому числі акцептуванням конклюдентними діями, і які надалі іменуються – Сторони.
Публічна оферта та Договір оприлюднюється на веб-сайті Оператора і розміщується в місцях продажу його послуг.
Терміни, які використовуються у Договорі, вживаються у значеннях, наведених у ньому і вищевказаних та інших нормативно-правових актах, зокрема:
Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;
Абонентська проводка – частина абонентської лінії зв’язку від кінцевого обладнання споживача до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного ящика тощо);
Автоматизована система розрахунків за послуги (білінгова система) – сукупність технічних і програмних засобів, що виконують функції з тарифікації, розрахунку платежів за надані послуги, формування платіжних документів для абонентів тощо;
Акцепт – повне та безумовне прийняття Абонентом умов публічної оферти та Договору. Порядок акцепту визначається умовами Договору;
Веб-сайт Оператора – офіційна веб-сторінка Оператора в Інтернет, яка знаходиться за адресою: http://ktm.org.ua та є основним джерелом інформування Абонента;
Відключення кінцевого обладнання – від’єднання кінцевого обладнання від телекомунікаційної мережі;
Заява про реєстрацію та приєднання – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом одразу після підключення Оператором кінцевого обладнання Абонента, містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату, місце надання послуг та їх основні технічні характеристики.
Згода Абонента – волевиявлення, виражене Абонентом у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням Оператора (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору, оплата тощо);
З’єднання – установлення зв’язку між кінцевими обладнаннями абонентів для обміну інформацією;
Електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання – код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання;
Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;
Картка поповнення рахунка – засіб поповнення особового рахунка Абонента для оплати послуг оператора, провайдера в межах визначеного активу такого засобу;
Кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;
Логін – унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп’ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі;
Мережевий ідентифікатор Абонента – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню Абонента в телекомунікаційній мережі чи Інтернеті (МАС-адреса);
Місце надання послуг – конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про реєстрацію та приєднання до Договору, та за якою він фактично отримує такі послуги;
Оператор – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;
Особистий кабінет – апаратно-програмний комплекс, вхід на який здійснюється через веб-сайт Оператора, користуючись яким, Абонент може акцептувати (укласти) Договір, змінювати Тарифні плани, параметри послуг, отримувати інформацію, поповнювати особовий рахунок;
Передавання даних – передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж;
Повідомлення споживача – повідомлення, що надається споживачеві у будь-якій формі;
Послуга з доступу до Інтернету – забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом;
Послуга з передачі даних – обмін даними між кінцевими обладнаннями абонентів з використанням телекомунікаційних мереж;
Послуги для потреб телебачення і радіомовлення – послуги, які надаються операторами телекомунікацій з використанням мереж ефірного телерадіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;
Припинення надання послуг – остаточне припинення оператором, провайдером надання споживачеві послуг внаслідок припинення дії чи зміни умов договору в частині скорочення переліку послуг, а також у випадках, встановлених законом;
Пошкодження телекомунікаційної мережі – втрата можливості функціонування елементів телекомунікаційної мережі, що унеможливлює надання споживачеві послуг або знижує до неприпустимих значень їх якість;
Пункт закінчення телекомунікаційної мережі – місце стику (з’єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;
Тарифна одиниця (одиниця тарифікації) послуги – одиниця обсягу послуги (тривалість часу (секунда, хвилина, година, доба), обсяг даних (кілобайт, мегабайт, гігабайт), кількість повідомлень, сеансів зв’язку), за якою здійснюється тарифікація;
Тарифний план – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором щодо вартості, умов та обсягу надання певних послуг;
Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
Телекомунікаційна послуга (послуга) – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;
Технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;
Трафік – сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані споживача та/або службову інформацію;
Розрахунковий період – період, який протягом якого Сторони здійснюють виконання умов Договору.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Оператор зобов’язується надавати Абоненту телекомунікаційні послуги доступу до Інтернету з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги) та згідно обраного Абонентом Тарифного плану, а Абонент – їх оплачувати у встановленому Договором порядку.
Оператор встановлює та пропонує на вибір Абонента тарифи на окремі послуги та/або Тарифні плани, а також строк їх дії.
1.2. Послуги за Договором надаються цілодобово, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.
1.3. Якість Послуг повинна відповідати споживчим властивостям, які зазвичай пред’являються до таких Послуг та здатні задовольнити побажання Абонента згідно обраного ним Тарифного плану.
1.4. Фактичне отримання Абонентом певної Послуги та користування нею означає, що така Послуга була замовлена Абонентом та надана йому з урахуванням Договору.
1.5. Тимчасове припинення, припинення чи інше обмеження надання Послуг Абоненту допускається в порядку, встановленому законодавством України та Договором.
1.6. Послуги надаються Абоненту у місці надання послуг.

2.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається шляхом акцепту Абонентом публічної оферти Оператора і вчиненням ним конклюдентних дій, зокрема: оплатою Послуг Оператора; продовженням користування Послугами Оператора; підписанням Договору у паперовому вигляді; підписанням акту прийому-передачі робіт з приєднання до телекомунікаційної мережі; наданням Оператору заповненої та підписаної Заяви про реєстрацію та приєднання.
Абонент, який вчинив зазначені вище дії, вважається таким, що ознайомлений з усіма умовами Договору та погоджується з ними у повному обсязі.
Кошти, які вносяться Оператором на особовий рахунок Абонента, підлягають стягненню з останнього.
2.2. Місцем укладення Договору є м. Святогірськ Донецької області, а датою – дата акцепту.
2.3. На вимогу Абонента Оператор зобов’язаний надати йому Договір у паперовому вигляді, із зазначенням місця та дати його укладення.
2.4. Договір не може бути укладеним, якщо: відсутня технічна можливість підключення кінцевого обладнання Абонента для надання Послуг; Абонент є недієздатним або обмежено дієздатним; Абонент не виконує вимог Оператора з надання інформації, передбаченої нормативно-правовими актами та цим Договором (у тому числі, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, серію та номер паспорта, засоби зв’язку, мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються Послуги), або надав недостовірну інформацію; Абонент не оплатив Послуг Оператора.
Замовлення (заявка) на нове підключення до телекомунікаційної мережі вирішується Оператором окремо на договірних засадах, за наявності технічної можливості.

3.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.Умови надання Послуг:
3.1.1.Замовлення Абонентом Послуг в зоні їх надання та обслуговування Оператором, а також наявність у Оператора технічної можливості надання Абоненту Послуг.
3.1.2. Підключення кінцевого обладнання Абонента та абонентської проводки до телекомунікаційної мережі Оператора.
3.1.3. Прийняття Оператором від Абонента Заяви про реєстрацію та приєднання.
3.1.4. Укладення Абонентом Договору з Оператором.
3.1.5. Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого кінцевого обладнання та програмного забезпечення.
3.1.6. Оплата Абонентом Послуг Оператора.
3.1.7. Реєстрація Абонента з наданням Мережевого ідентифікатора Абонента.
3.2. Абонентом надається Мережевий ідентифікатор Абонента, за яким ідентифікуються та активуються Послуги, ведеться їх облік. Динамічна або статична IP-адреса та МАС-адреса Абонента є основою для його ідентифікації в мережі.
У разі технічної необхідності Оператор має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Абонента та повідомити останнього про таку зміну.
3.3. За технічної можливості Оператор може надати Абоненту статичну ІР-адресу, тариф на яку розміщується на веб-сайті Опертатора.
3.4. Оператор надає Абоненту Послуги цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до Тарифного плану, замовленого Абонентом. Коефіцієнт доступності Послуг: 99,0 %. Час переривання надання Послуг, що не компенсується – 220 хвилин на місяць.
3.5. Надання Послуг починається за наявності умов надання Послуг та після обов’язкової попередньої оплати Абонентом Послуг згідно обраного ним Тарифного плану. Зміна Тарифного плану дозволяється після закінчення дії активного Тарифного плану. Зміна Тарифного плану здійснюється за волевиявленням Абонента в його особистому кабінеті або шляхом подання Оператору письмової заяви.
3.6. Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.
3.7. Оператор здійснює облік наданих Абоненту Послуг та здійсненої ним оплати за них.
3.8. Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:
3.8.1. Абонент має право на тимчасове припинення надання Оператором Послуг на строк, вказаний у письмовій заяві Абонента, але не більше ніж на 12 (дванадцять) місяців, що відбувається за волевиявленням Абонента в його особистому кабінеті (функція «замороження рахунку») або шляхом подання Оператору заяви, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати. У заяві слід зазначити причину та бажаний строк тимчасового припинення надання Послуг. Тарифи на тимчасове припинення надання Оператором Послуг за ініціативою Абонента розміщуються на веб-сайті Оператора.
3.8.2. Оператор має право тимчасово припинити надання Послуг Абоненту (зокрема, в автоматичному режимі) у зв’язку із закінченням коштів за передплачені Послуги на особовому рахунку Абонента. Надання Послуг відновлюється Оператором після усунення Абонентом підстав для такого припинення.
3.8.3. Оператор має право припинити у встановленому законодавством порядку надання Послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату. Повідомлення Абоненту може бути відправлене засобами телефонного зв’язку.
3.8.4. Оператор має право припинити надання Послуг Абоненту на час запланованого профілактичного обслуговування мережі (профілактичних, ремонтних чи інших робіт) попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на веб-сайті Оператора відповідної інформації, не менше ніж за 3 (три) робочих дня до початку проведення таких робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування мережі не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.
3.8.5. Оператор має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання, в тому числі й для надання Послуг третім особам, а також виявлення фактів несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж або технічних засобів Оператора.
3.9. Порядок і строки інформування Оператором Абонента:
3.9.1 Оператор інформує Абонента про зміну переліку Послуг, тарифних одиниць та Тарифних планів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Оператора не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.
3.9.2. Оператор інформує Абонентів про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Оператора або індивідуально по телефону згідно заявки Абонента.
3.9.3. Оператор інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Оператором Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Оператора у строки, передбачені законодавством.
3.10. Оператор розглядає письмові заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про місцезнаходження, а також про контактні телефони (диспетчера, технічної підтримки, керівника), поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Оператора, зазначені у цьому Договорі та на веб-сайті Оператора.
3.11. В приміщенні Абонента монтажні роботи по підключенню його кінцевого обладнання проводяться працівниками Оператора та/або підрядної організації у попередньо визначений день і час.
3.12. Відповідно до умов Договору Оператор забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 1 Мбіт/с. У рекламних та інформаційних матеріалах, Тарифних планах, вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Оператор має право на:
1) установлення, зміну тарифів та Тарифних планів на Послуги, крім тих, що згідно із Законом України «Про телекомунікації» підлягають державному регулюванню;
2) відключення на підставі рішення суду кінцевого обладнання, якщо воно використовується Абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки;
3) визначення та зміну переліку Послуг;
4) скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення їх надання відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил та Договору;
5) непідключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання у разі його невідповідності вимогам, встановленим пунктом 20 Правил;
6) визначення порядку оплати і форми розрахунків за Послуги (на умовах попередньої (авансової) та/або наступної оплати);
7) отримання від Абонента інформації про його персональні дані та кінцеве обладнання;
8) зупинення надання Послуг Абоненту у зв’язку із закінченням коштів, внесених ним на умовах попередньої (авансової) оплати;
9) припинення надання Послуг Абоненту у разі непогашення ним заборгованості у визначений строк, та на інших умовах, визначених Правилами та Договором.
10) проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим зупиненням (обмеженням) надання Послуг, на сумарний час, визначений Договором.
Оператор має інші права, передбачені законодавством та Договором.
4.2. Оператор зобов’язаний:
1) провадити діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів (виключно оператори);
2) забезпечувати правильність застосування тарифів;
3) вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом;
4) оприлюднювати Тарифні плани на Послуги та тарифи на додаткові послуги, що встановлюються Оператором, не пізніше ніж за 7 календарних днів до їх введення на своєму веб-сайті;
5) обмежувати на підставі рішення суду доступ Абонента до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії;
6) надавати послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства;
7) приймати від фізичних і юридичних осіб заяви про надання Послуг, вести їх облік та задовольняти такі заяви (за наявності технічної можливості), надавати відповіді у строки, передбачені законодавством;
8) своєчасно надавати Абоненту вичерпну інформацію, необхідну для укладення Договору, а також про надання та отримання Послуг відповідно до Правил та інших актів законодавства;
9) надавати вичерпну інформацію про Тарифні плани на Послуги, забезпечувати правильність їх застосування під час тарифікації, розрахунку платежів за надані Послуги;
10) попереджати Абонента про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами та Договором;
11) інформувати Абонента про ремонтні роботи на телекомунікаційних мережах, а також інші випадки перерви у роботі телекомунікаційних мереж та орієнтовні строки відновлення надання послуг у порядку, встановленому Договором;
12) усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі та відновлювати доступ до Послуг згідно з встановленими значеннями показників якості в строки, визначені Адміністрацією Держспецзв’язку, за виключенням вихідних та святкових днів;
13) направляти за викликом Абонента для підключення та/або усунення пошкоджень кінцевого обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт, необхідних для надання Послуг, своїх працівників, за умов оплати Абонентом таких додаткових послуг;
14) надавати Абоненту безоплатну консультаційну допомогу з питань замовлення та отримання Послуг у місцях їх продажу та по телефону;
15) обмежувати можливість отримання Абонентом Послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку Абонента або досягнення визначеної Договором суми шляхом тимчасового припинення надання Послуг;
16) стягувати плату за фактичний час отримання Абонентом Послуг;
17) забезпечувати за письмовим зверненням Абонента обмеження доступу до певної інформації в Інтернеті (за наявності технічної можливості обладнання);
18) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
4.3. Абонент має право на:
1) вибір Тарифного плану на Послуги;
2) безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації про Послуги;
3) своєчасне і якісне одержання Послуг;
4) отримання від Оператора відомостей щодо наданих Послуг;
5) відмову від Послуг у порядку, встановленому Договором;
6) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених Договором чи законодавством;
7) оскарження неправомірних дій Оператора;
8) відмову від оплати окремої послуги, яку він не замовляв;
9) отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від Послуг;
10) припинення Оператором надання Послуг, які вони не замовляли, у тому числі розсилання електронних текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, спаму;
11) захист персональних даних, іншої інформації з обмеженим доступом у порядку, встановленому законодавством;
12) отримання безоплатної консультаційної допомоги Оператора з питань замовлення та отримання Послуг;
13) тимчасове припинення або припинення надання Послуг у порядку, встановленому Договором;
14) безоплатне вилучення (повністю або частково) відомостей про нього з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Оператора.
Абонент має інші права, визначені законодавством та Договором.
4.4. Абонент зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог Правил та умов Договору, виконувати рекомендації Оператора;
2) використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності;
3) не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
4) не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам;
5) не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам;
6) виконувати умови Договору, в тому числі своєчасно оплачувати отримані послуги;
7) надавати Операторові достовірну інформацію, необхідну для укладання та виконання умов Договору;
8) не здійснювати незаконного заволодіння та користування кодом поповнення рахунка інших споживачів, картками попередньо оплаченої послуги, картками поповнення рахунка;
9) дотримуватися інструкцій, правил (порядку) користування кінцевим обладнанням;
10) утримувати абонентську проводку в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані;
11) повідомляти на запит Оператора тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг;
12) не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) ідентифікаційних карток, електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання;
13) не здійснювати зловмисні повідомлення, не замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам;
14) забезпечувати представникам Оператора вільний доступ до телекомунікаційної та абонентської мережі, кінцевого обладнання, з метою їх обстеження, ремонту та технічного обслуговування;
15) вживати заходів щодо безпечності інформації, яка передається через Інтернет, встановлювати та своєчасно оновлювати антивірусні програми на власному кінцевому обладнанні.
16) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.

5.ТАРИФНІ ПЛАНИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передплати в національній валюті, яка здійснюється за допомогою карток поповнення Абонента, платіжних терміналів та банківських переказів. Порядок та способи оплати за Послуги роз’яснюються на веб-сайті Оператора.
5.2. Авансові платежі, що надійшли від Абонента, розміщуються на його особовому рахунку та витрачаються згідно обраного Абонентом Тарифного плану автоматично (білінгова система).
5.3. Абонент здійснює оплату Послуг згідно обраного ним Тарифного плану, який встановлений Оператором та розміщений на веб-сайті Оператора.
5.4. Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.
5.5. Облік обсягу спожитих Послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Оператора. Укладаючи цей Договір, Абонент надає згоду визнавати як цілком вірні усі дані Оператора щодо обсягу спожитих Послуг.
5.6. Оператор зобов’язаний повідомляти Абонента про зміну Тарифного плану та тарифів на Послуги на власному веб-сайті за 7 днів до вступу в силу таких змін.
5.7. У разі незгоди Абонента зі зміною Тарифного плану та тарифів на Послуги він зобов’язаний повідомити про це Оператора і з моменту одержання ним такого повідомлення Договір вважається розірваним.
5.8. Відсутність заперечень Абонента у термін, зазначений в пункті 5.6 Договору, вважається згодою Абонента з новим Тарифним планом та тарифами на Послуги.
5.9. Тарифи з налаштування, ремонту та обслуговування кінцевого обладнання Абонента та абонентської проводки встановлюються окремо і оприлюднюються на веб-сайті, та сплачуються Абонентом одразу після їх виконання.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

6.1. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за затримки і перебої в роботі телекомунікаційної мережі за умови, що вони виникли не з вини Оператора.
6.2. Якість Послуг Оператора оцінюється в місці передачі Послуг, яким є місце приєднання телекомунікаційної мережі Оператора до кінцевого обладнання Абонента (абонентський термінал ONT (ONU), медіаконвертер, модем, маршрутизатор (роутер), комп’ютер та таке інше), яке належать Абоненту на праві власності. Якість Послуг визначається у присутності Абонента.
6.3. Оператор несе відповідальність перед Замовником за затримки і перебої в роботі мережі по його провині шляхом відповідного зменшення чи компенсації сум оплати за Послуги, яка розраховується після спливу 24 годин з моменту отримання відповідної заявки від Абонента, із розрахунку вартості Послуг за 1 день згідно Тарифного плану Абонента. За погодженням з Абонентом у вказаних випадках Оператором може бути безоплатно активована функція «замороження рахунку» до налагодження Послуг.
6.4. Абонент оплачує виклик (прибуття) та погодинну вартість роботи спеціаліста Оператора за тарифами, викладеними на його веб-сайті, якщо відсутність доступу до Послуг або якість Послуг будь-яким чином пов’язана із кінцевим обладнанням Абонента та належною йому абонентським проводкою;
6.5. Абонент несе відповідальність при користуванні Послугами згідно законодавства України та Договору. Абонент самостійно відповідає за шкоду, нанесену ним (або іншою особою під його мережевими ідентифікаторами) особистості або майну громадян, інтересам юридичних осіб, моральним принципам суспільства в результаті використання мережі Інтернет.
6.6. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та Договору.
6.7. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання збитків з його вини, витрати Оператора, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законом.
Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Оператора та Абонентом, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Абонента від підписання акту, він підписується представником Оператора та двома свідками.
6.8. Оператор не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:
використання Абонентом кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з телекомунікаційною мережею Оператора, або яке встановлено з порушенням вимог інструкцій виробника чи за схемою, не узгодженою з Оператором;
використання Абонентом програм, які впливають на якість Послуг, а також їх налаштування (браузери, VPN-програми та сервіси, антивіруси та інші);
несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії або кінцевого обладнання, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;
настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), передбачених законом, або злочинних дій третіх осіб;
вини Абонента, встановленої за Договором та законодавством.
6.9. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили (форс-мажор), про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
6.10. Сторони зобов’язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.
6.11. У разі, якщо Сторони не можуть прийти до взаємної згоди щодо спірних питань, спір передається на судовий розгляд згідно з нормами чинного законодавства. Підсудність визначається за місцезнаходженням Оператора.

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

7.1. Строк дії Договору починається з моменту укладення (дати акцепту Абонентом) та діє протягом 1 календарного року.
7.2. Договір автоматично вважається продовженим на наступний рік, якщо жодна із Сторін не попередить іншу про розірвання Договору за 2 (два) тижні до фактичного закінчення його дії.
7.3. Оператор може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на веб-сайті Оператора за 7 (сім) календарних днів до введення в дію таких змін.
7.4. Якщо Абонент не згоден з внесеними Оператором змінами в Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню семиденного строку з моменту оприлюднення на веб-сайті Оператора інформації про внесення змін до Договору продовжує користуватись Послугами, це означає згоду Абонента із такими змінами.
7.5. Оператор може в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши Абонента за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Абоненту залишок невикористаних коштів повертається йому у порядку, передбаченому Договором та Правилами.
7.6. У разі порушення Абонентом умов Договору та/або законодавства України, Оператор може без попередження в односторонньому порядку розірвати Договір.
7.7. Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Абонента після закінчення оплаченого ним використання Послуг шляхом відмовлення від Послуг та від передплати Послуг, про що він зобов’язаний завчасно повідомити Оператора.

8.ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони зобов’язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, реквізити, персональні дані та адреси, мережеві ідентифікатори, інші дані, крім випадків, передбачених законодавством.
8.2. Укладенням Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з його умовами в повному обсязі, а також із законами та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, зокрема, зазначеними у першому абзаці Договору та розміщеними на веб-сайті.
8.3. Визнання недійсним окремих положень Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до його умов.
8.4. Укладенням Договору Абонент, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду Оператору на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, установчими документами Оператора.
8.5. У всьому іншому, що не врегульовано в Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кабельні телекомунікаційні мережі» (ТОВ «КТМ»),
ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 38177181,
місцезнаходження: вул. Івана Мазепи б.54 м. Святогірськ Донецька область, 84130
тел. +380(50)9455325
E-mail: directoro@ukr.net
веб-сайт: http://svyatogorsk.net/
П/Р UA683355480000026008053612900 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335548
Директор (керівник згідно статуту) – Марченко О.Л.
Made on
Tilda